Pirkimo-pardavimo taisyklės (Sutartis)

1. Sutartyje vartojamos savokos

1.1. Pardavėjas – UAB „Amalgamus“, įm. kodas 304710374, kontaktinis telefonas +37068713383 , internetinės svetainės adresas https://www.amalgamus.lt/

1.2. Pirkėjas – fizinis arba juridinis asmuo, įsigyjantis prekę(-es) Pardavėjui priklausančioje elektroninėje parduotuvėje, esančioje internetiniu adresu https://www.shop.amalgamus.lt/

1.3. Prekė (Prekės) – Pirkėjo elektroninėje parduotuvėje, priklausančioje Pardavėjui, užsakyta prekė (prekės).

1.4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas. Kiekvienas iš jų atskirai gali būti vadinamas Šalimi.

1.5. Taisyklės – šios Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės.

1.6. Nenugalimos jėgos aplinkybės – aplinkybės, numatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintose “Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms” taisyklėse ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Taisyklės nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant Prekes.

2.2. Taisyklėse nustatyta tvarka Pardavėjas įsipareigoja perduoti Prekes Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas Prekes ir atsiskaityti už jas Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.

3. Pirkimo-pardavimo sutartis ir jos sudarymas

3.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje pasirenka norimą prekę arba suformuoja prekių krepšelį, nurodo visus būtinus duomenis ir, susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“.

3.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pirkėjo teisės:

4.1.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes Pardavėjui priklausančioje elektroninėje parduotuvėje, vadovaujantis Taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

4.1.2. Pirkėjas, remiantis ES internetinės prekybos taisyklėmis, turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo - pardavimo sutarties, pranešdamas raštu apie tai Pardavėjui per 14 darbo dienų nuo Prekės pristatymo dienos.

4.1.3. Prekių pirkimo - pardavimo atveju Pirkėjas gali pasinaudoti Taisyklių 4.1.2. punkte nustatyta teise nutraukti sutartį, jeigu Prekė nebuvo sugadinta, dėvėta ar nepasikeitė jos prekinė išvaizda.

4.1.4. Pirkėjas turi kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

4.2. Pirkėjo įsipareigojimai:

4.2.1. Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes ir atsiskaityti už Prekes ir jų pristatymą.

4.2.2. Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant padaryti pakeitimus registracijos formoje, jeigu pasikeičia Pirkėjo duomenys.

4.2.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. O jeigu taip atsitinka, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje „ www.shop.amalgamus.lt“ nurodytais kontaktais, kad Pardavėjas galėtų panaikinti Pirkėjo registraciją.

4.2.4. Pirkėjas įsipareigoja laikytis kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

5.1. Pardavėjo teisės:

5.1.1. Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjui galimybę naudotis elektronine parduotuve, jeigu Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, pažeidžia savo įsipareigojimus. Išskirtiniais atvejais, Pardavėjas turi teisę panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.1.2. Pardavėjas be išankstinio įspėjimo gali laikinai arba visam laikui nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą tik pristatęs visas apmokėtas prekes.

5.1.3. Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo anuliuoti Pirkėjo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už Prekes per 3 (tris) darbo dienas.

5.1.4. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus.

5.1.5. Pardavėjas turi kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

5.2. Pardavėjo įsipareigojimai:

5.2.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti tinkamas sąlygas Pirkėjui naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

5.2.2. Pardavėjas įsipareigoja organizuoti Prekių pristatymą Pirkėjo registracijos formoje nurodytu adresu, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas raštu informuoja Pardavėją apie pageidavimą prekes gauti kitu tiksliai Pirkėjo nurodytu adresu.

5.2.3. Pardavėjas įsipareigoja saugoti Pirkėjo asmens duomenis vadovaudamasis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

5.2.4. Pardavėjas, dėl svarbių priežasčių negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos Prekės (-ių), įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogiška prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių nepristatymą.

5.2.5. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

6. Prekių pristatymas

6.1. Visus mūsų internetinėje parduotuvėje įsigytus juvelyrikos dirbinius (toliau - prekes/užsakymą/siuntą) pristatome NEMOKAMAI visoje Lietuvoje (išskyrus Kuršių Neriją vasaros sezono metu).

6.2. Prekė Lietuvoje siunčiama per kurjerių tarnybą. Siuntos dažniausiai yra pristatomos tarp 08:00 ir 18:00 val. Būtina nurodyti Gavėjo vardą, pavardę, tikslų adresą ir telefono numerį, kad kurjeris galėtų su Jumis susisiekti ir sutarti dėl patogaus pristatymo laiko.

6.3.<Visi užsakymai Lietuvoje, gauti iki 13:00 val. (GMT +3:00), bus išsiųsti tą pačią darbo dieną. Užsakymo gavimo laiku yra laikomas laikas, kai pilnas apmokėjimas yra įskaitytas į Pardavėjo banko sąskaitą.

6.4.Jei užsakymas yra atliktas po 13:00 val., jis bus išsiųstas vėliausiai kitą darbo dieną (nuo pirmadienio iki penktadienio).

6.5.Užsakymai, atlikti savaitgalį, bus išsiųsti pirmadienį.

6.6.Dažniausiai siunta Pirkėją pasiekti turi jau kitą darbo dieną po išsiuntimo. Mažesnių miestų gyventojams pristatymas gali užtrukti iki dviejų darbo dienų. Tačiau Pardavėjas neprisiima atsakomybės ir neatsako už trečiųjų asmenų vykdomo pristatymo terminą.

6.7.Prekes pristačius Pirkėjo nurodytu adresu laikoma, kad Prekės Pirkėjui yra perduotos. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Ne vėliau kaip Prekių pristatymo dieną Pirkėjas įsipareigoja Pardavėjo elektroninio pašto adresu patvirtinti, kad Prekės yra gautos. Jei planuojamą Prekių pristatymo dieną Prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos Prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Nesilaikant šiame straipsnyje nustatytos informavimo tvarkos laikoma, kad Pirkėjas pretenzijų Pardavėjui dėl Prekių pristatymo neturi.

6.8.Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti Prekių būklę. Pirkėjui pasirašius važtaraštyje ar kitame Prekių perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad Prekės yra perduotos tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos Prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti važtaraštyje ar kitame Prekių perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar prekes pristačiusiam kurjeriui, surašyti laisvos formos Prekės pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl Prekių pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

6.9.Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

6.10.Jeigu prekės Pirkėjas negauna ir siuntimo kompanija grąžina ją atgal dėl klaidingai nurodyto adreso, papildomas siuntimo išlaidas padengti turės Pirkėjas. Prekės kaina bus perskaičiuojama iškart, kai ji bus grąžinta Amalgamus juvelyrikos namams. Su Pirkėju bus nedelsiant susisiekta ir apie tai informuota.

6.11.Pardavė apdraudžia kiekvieną siuntinį iki tol, kol jis bus pristatytas Pirkėjo nurodytu adresu. Atsiimant siuntinį reikės pasirašyti, kad siunta pasiekė Jus sėkmingai. Nuo tuo momento atsakomybė už pirkinį pereina Pirkėjui.

6.12.Esant poreikiui, tą pačią dieną Pirkėjas prekę gali atsiimti „ Amalgamus“ juvelyrikos namų salone adresu Kalvarijų g. 59, Vilnius. Tokiu atveju, perkant elektoninėje parduotuvėje reikia pasirinkti "atsiimti parduotuvėje" pristatymo būdą. Atvykusio atsiimti asmens vardas ir pavardė turi sutapti su mokėtojo vardu ir pavarde (privalu turėti ID patvirtinantį dokumentą).

7. Apmokėjimas

7.1. Sumokėti už Prekę (-es), perkant elektroninėje parduotuvėje www.shop.amalgamus.lt , galima šiais būdais:

•bankiniu pavedimu iš bet kurio Lietuvos banko į įmonės sąskaitą (UAB " Amalgamus" A.s. Nr.: LT937180300029467875 AB Šiaulių bankas). Į mokėjimo paskirtį būtina įrašyti Užsakymo ID bei pilną vardą ir pavardę. Užsakymas bus pradėtas vykdyti tik po pinigų įskaitymo į Pardavėjo sąskaitą;

•per Paysera sistemą;

8. Prekių kokybė, garantija ir grąžinimas

8.1. Pardavėjas garantuoja, kad visų Prekių kokybė atitinka tarptautinius bei Lietuvos prabavimo rūmų nustatytus kokybės standartus. Visos Prekės yra pažymėtos teisės aktų reikalavimus atitinkančiais kokybės ženklais: prabomis, brangakmenių sertifikatais, atsakomybės ženklais. Prekės yra prekinės išvaizdos, pakuotės yra nepažeistos, tvarkingai supakuotos.

8.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

8.3.Pardavėjo parduodamoms prekėms galioja garantija, numatyta atitinkamų Lietuvos Respublikos teisės aktų.

8.4.Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintų „Mažmeninės prekybos taisyklių“ 10.1.7.12. punktu, kokybiški juvelyriniai dirbiniai yra nekeičiami ir negrąžinami, išskyrus atvejus, kai pardavėjas sutinka priimti ar pakeisti Prekes. Ši taisyklė galioja lokaliame „Amalgamus“ juvelyrikos namų salone.

8.5.Remiantis ES internetinės prekybos taisyklėmis, Pirkėjas, Prekę įsigijęs el. parduotuvėje www.shop.amalgamus.lt , turi teisę per 14 darbo dienų grąžinti prekę. Pirkėjas privalo ją pristatyti arba išsiųsti registruotu paštu/per kurjerių tarnybą adresu „Amalgamus “ juvelyrikos namai, Kalvarijų g. 59, Vilnius, prieš tai informavus el. paštu info@amalgamus.lt. ir susisiekus tel. 8 687 13383. Tokiu atveju Prekės siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

8.6.Pirkėjas gali grąžinti prekes tik tuo atveju, jeigu:

8.6.1.prekė yra nesugadinta, nebuvo naudota ir yra prekinės išvaizdos.

8.7.Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos. Pardavėjas turi teisę prekės nepriimti atgal ir pinigų negrąžinti, jei kokybiškos prekės pakuotė ir/ar kokybės sertifikatai/etiketės yra pažeistos arba yra matomos prekės dėvėjimo žymės. Tokiu atveju Pirkėjas turi teisę prekę atsiimti atgal.

8.8.Kartu su preke Pirkėjas privalo pateikti raštišką prašymą, kuriame turi būti nurodyta grąžinimo priežastis ir Pirkėjo banko sąskaitos numeris pinigų grąžinimui atlikti. Pasirašytas prašymas taip pat gali būti atsiųstas skenuotas elektroniniu paštu info@amalgamus.lt. Prašymo formą galite atsisiųsti čia .

8.9.Iki to momento, kai grąžinama prekė pasieks „Amalgamus “ juvelyrikos namus, ji yra Pirkėjo nuosavybė ir atsakomybė, todėl grąžindamas prekę Pirkėjas turi įsitikinti, ar tinkamai ją supakavo, ar siuntimo metu ji nebus pažeista.

8.10.Pirkėjas per 2 (dvi) dienas nuo Prekių priėmimo dienos, turi teisę pareikšti Pardavėjui rašytines pretenzijas dėl vėliau pastebėtų ir aktais užfiksuotų trūkumų ar defektų. Šiuo atveju Pardavėjas įsipareigoja išnagrinėti pretenziją per 10 (dešimt) darbo dienų ir, esant pagrįstai pretenzijai, pasiūlyti Pirkėjui pašalinti smulkius Prekės defektus (jei tai įmanoma), sumažinti Prekės kainą, pakeisti ją kokybiška preke arba grąžinti Prekę. Prekė gali būti nepriimama arba nekeičiama, jeigu per aukščiau minėtą laiką nuo to, kai pastebėjote ar turėjote pastebėti prekės defektą, apie tai nepranešėte Pardavėjui ir nenurodėte, kokių reikalavimų prekė neatitinka. Prekę būtina pristatyti arba išsiųsti registruotu paštu/per kurjerių tarnybą adresu „Amalgamus“ juvelyrikos namai, Kalvarijų g. 59, Vilnius. Tokiu atveju siuntimo išlaidas apmoka Pardavėjas.

8.11.Gavus grąžinamą prekę, jeigu yra visos pinigų grąžinimo sąlygos, pinigai Pirkėjui grąžinami per 15 darbo dienų į raštiškame prašyme nurodytą sąskaitą.

8.12.Pardavėjas pasilieka teisę vartotojų grąžintas prekes, kurios buvo įsigytos el. parduotuvėje, patikrinti Lietuvos Prabavimo rūmuose, kad būtų įsitikinta, ar prekė yra grąžinta tokia, kokia buvo išsiųsta. Tai ypač galioja perkant prekes su briliantais. Tik gavus analizės rezultatus Pardavėjas grąžins pinigus Pirkėjui. Tai gali užtrukti iki 14 darbo dienų.

8.13.Individualiai užsakant prekes iš el. parduotuvės www.shop.amalgamus.lt (kai prekių nėra sandėlyje ir ji užsakoma ir/ar gaminama specialiai Pirkėjui) grąžinimas galimas tik tada, jei prekė yra nekokybiška. Siuntimo atgal išlaidas apmoka Pardavėjas.

8.14.Jeigu prekės Pirkėjas negauna ir siuntimo kompanija grąžina ją atgal Pardavėjui dėl klaidingai nurodyto adreso, papildomas siuntimo išlaidas padengti turės Pirkėjas.

9. Atsakomybė

9.1. Pirkėjas atsako už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už padarinius, kilusius dėl užsakymo formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis internetine parduotuve.

9.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9.3. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

9.4. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Pardavėjo teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas ši asmenį laiko Pirkėju.

9.5. Pirkėjui užsakius Prekes, Pardavėjas gali nutraukti sudarytą sutartį, jeigu neturi užsakytos Prekės; Pardavėjui kilo įtarimas, kad Pirkėjas pateikė netikslius asmens duomenis ir/arba Pardavėjui nepavyko susisiekti su Pirkėju 3 (trijų) dienų laikotarpyje. Pardavėjas nekompensuoja dėl tokio sutarties nutraukimo atsiradusios žalos.

9.6. Kiekviena Šalis įsipareigoja atlyginti kitai Šaliai patirtus teisioginius nuostolius ar išlaidas dėl šiose Taisyklėse prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo.

9.7. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

9.8. Šalys neatsako už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, jei tokio nevykdymo priežastis buvo nenugalima jėga ir privalo nedelsiant apie nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimą informuoti kitą šalį.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

10.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje nurodytais kontaktais.

10.3. Visi ginčai, nesutarimai ir reikalavimai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, kylantys iš šios Sutarties ar su ja susiję, nagrinėjami ir sprendžiami derybų keliu. Derybų pradžia laikytinas vienos Šalies raštiškas kreipimasis į kitą, nurodant ginčo dalyką, kaltus Šalies veiksmus, kurie pažeidžia kitos Šalies teises, pažeidimų pašalinimo būdą ir terminus.

10.4. Visi ginčai, kilę dėl šios Sutarties įgyvendinimo, sprendžiami derybų keliu. Neišsprendus ginčo derybų keliu, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka taikant teismingumą pagal Pardavėjo buveinės adresą.

10.5. Kiek nenumatyta šiose Taisyklėse, Šalių teisiniams santykiams taikomos Lietuvos Respublikos atitinkamų teisės normų nuostatos.

Product added to wishlist
Product added to compare.
Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies).
Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau.
Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo
interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.